AŞAĞI KAYDIR

Gizlilik Politikası

İşbu politika, siz müşterilerimizin  SETATEK İNŞAAT’a gönderdiği ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden SETATEK İNŞAAT tarafından, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.  

Veri Sorumlusu. Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan tüzel kişiliktir.

 

Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları. Kişisel verileriniz, SETATEK İNŞAAT’a üyeliğinizin oluşturulması, SETATEK İNŞAAT’ın sağladığı hizmetlerden faydalanmanız, SETATEK İNŞAAT’ın etkinlik ve organizasyon yönetimi süreçleri ile SETATEK İNŞAAT’ın üyelerine özel olarak sağladığı faydalardan yararlandırılmanız gibi amaçlar dâhil olmak üzere SETATEK İNŞAAT’ın yürüttüğü faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların ve buna bağlı süreçlerin yürütülmesi, SETATEK İNŞAAT tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların ilgili birimler tarafından yapılması ve ilgili süreçlerin yürütülmesi ile SETATEK İNŞAAT’ın ürün ve hizmetlerine yönelik tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

 

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği. Toplanan kişisel verileriniz, SETATEK İNŞAAT’a üyeliğinizin oluşturulması, SETATEK İNŞAAT’ın sağladığı hizmetlerden faydalanmanız, SETATEK İNŞAAT’ın etkinlik ve organizasyon yönetimi süreçleri ve bunlardan haberdar edilmeniz ile SETATEK İNŞAAT’ın üyelerine özel olarak sağladığı faydalardan ve benzerlerinden yararlandırılmanız gibi amaçlar dâhil olmak üzere, SETATEK İNŞAAT’ın yürüttüğü faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların ve buna bağlı süreçlerin yürütülmesi, SETATEK İNŞAAT tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların ilgili birimler tarafından yapılması ve ilgili süreçlerin yürütülmesi ile SETATEK İNŞAAT’ın ürün ve hizmetlerine yönelik tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. (Bknz.KV Kullanılması ve Korunması Şartları)

 

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi. Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, e-posta iletişimi, üyelik formu veya diğer bir yolla yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

Açık Rızanız Doğrultusunda İşlenecek Kişisel Veriler ve İşleme Amacı. KVKK’nın 5. ve 6. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme amaçlarının karşılanamadığı durumlarda kişisel verilerinizi açık rızanızı temin ederek işlemekteyiz. Bu doğrultuda müşterilerimizin adı-soyadı, iletişim bilgileri, ile sınırlı olmak üzere kişisel verileri ve SETATEK İNŞAAT’a yönelik tanıtım ve bilgilendirmelerin yapılması amacıyla verilecek onay doğrultusunda işlenebilecek ve paylaşılabilecektir.

 

Kişisel Veri Sahibinin KVKK’nın 11. maddesinde Sayılan Hakları KVKK’nın “İstisnalar” başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, KVVK’nın 11. maddesi çerçevesinde haklarınız; SETATEK İNŞAAT’a başvurarak, kişisel verilerinizin;

 

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

KVKK’ya ve GDPR kapsamına uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

  Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle SETATEK İNŞAAT’a iletebilirsiniz. (Bknz.KV Kullanılması ve Korunması Şartları) Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, Kanun gereğince, yazılı olarak SETATEK İNŞAAT’a iletmeniz gerekmektedir. Yapacağınız yazılı başvuru kapsamında kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi www.setatek.com   web sayfamızda yer alan SETATEK İNŞAAT Merkez iletişim adresine (irtibat bürosu) bizzat elden iletebilir,info@setatek.com   adresine e-posta ile, noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.                                                      

ÇEREZ POLİTİKAMIZ

    Site'yi ziyaretinizde bilgisayarınıza çerez (cookie) formatında bilgi yerleştirebiliriz. Hemen hemen tüm internet tarayıcılarında, çerezleri sabit diskinizden silmek, yazılmasını önlemek ya da kaydedilmeden önce uyarı mesajı almak için seçenekler vardır. Bu konuda daha fazla bilgi için lütfen tarayıcınızın yardım dosyalarına ve kullanım bilgilerine bakınız.   ÇEREZLER NELERDİR?

Bir çerez, bir İnternet sitesinin davranışlarınızı hatırlamak ve siteyi ilk ziyaret ettiğiniz zaman çevrim içi deneyiminizi kişiselleştirmek için bilgisayarınıza yerleştirdiği küçük bir metin dosyasıdır. Çerezler SETATEK İNŞAAT Türkiye İnternet sitesinde sayfalar arasında daha etkili gezinmeniz, tercihlerinizin depolanması ve İnternet sitesi deneyiminizin genel olarak geliştirilmesi gibi pek çok farklı görev yaparlar. Çerezler siz ve İnternet sitesi arasındaki etkileşimin daha hızlı ve daha kolay olmasını sağlarlar. Farklı türdeki faaliyetleri takip eden ve kaydeden farklı türde çerezler mevcuttur.   İŞLEVSEL ÇEREZLER Bunlar, kullanıcıların SETATEK İNŞAAT web sitesini görüntülemesine, web sitelerinin fonksiyonları kullanmasına ve erişim denetimli bölümlerine girebilmesine izin veren çerezlerdir. Bu çerezler tarafından toplanan bilgiler, pazarlama amaçları için kullanılmaz. Bu tip çerezlerin kullanımına izin verilmezse, aşağıdaki sonuçlar doğacaktır:  

setatek.com’un çeşitli bölümlerini kullanmak imkansız olacaktır;

SETATEK İNŞAAT kullanıcılarına daha az destek sağlayabilir;

SETATEK İNŞAAT, belirli bir fonksiyonu görüntülemediğiniz veya kullanmadığınız zaman, seçimlerinizi hatırlayamayacaktır.

  ANALİTİK ÇEREZLER Bu çerezler SETATEK İNŞAAT Türkiye web sitesini geliştirme konusunda yardımcı olur. Çerezler, en çok ziyaret edilen sayfalar ya da gösterilen hata mesajı sayısı gibi, ziyaretçilerin emniyetrulman.com’u nasıl kullandıklarıyla ilgili bilgi toplar. Bunlar, ziyaretçilerin sitemize nasıl geldiğini, siteyi nasıl gezdiğini anlamamızı kolaylaştırır, size sunduğumuz deneyimi daha iyiye götürebileceğimiz alanların altını çizer. Bu bilgileri daha sonra birleştirerek, sitenin işleyiş biçimini nasıl iyileştirebileceğimize yönelik fikir ediniriz. Bu çerezlerde saklanan veriler, kimliğinizin tespit edilmesine yarayabilecek kişisel bilgileri asla göstermez.   PAZARLAMA VE DİĞER ÇEREZLER Bu çerezler, interneti kullanma alışkanlıklarınız hakkında bilgi toplayarak, size gösterilen görsellerin, reklamların, içeriklerin size ve ilgi alanlarınıza hitap edecek şekilde seçilmesine yarar. Ziyaret ettiğiniz web sitelerini hatırlarlar, bu bilgi ise reklamcılar gibi üçüncü taraflarla paylaşılabilir.   Web sitesinde reklamların gösterilmesi veya diğer web sitelerinde bize ait reklamların yönetilmesi ve sosyal paylaşım işlevselliğinin sağlanması için üçüncü taraf reklam ve sosyal medya hizmetlerinden yararlanırız. Üçüncü taraflarca yerleştirilmiş çerezler SETATEK İNŞAAT tarafından kullanılmaz ve okunmaz, sadece ilgili üçüncü tarafça kullanılır. Bu çerezler, bu çerezlerin kullanımıyla elde edilen veriler ve kullanım amaçları üzerinde sınırlı bilgimiz ve kontrolümüz bulunmaktadır.   ÇEREZ AYARLARIMI NASIL KONTROL EDEBİLİRİM Çerezler SETATEK İNŞAAT Türkiye İnternet siteleri kullanımını daha hızlı ve daha kolay bir hale getirirler, ancak eğer isterseniz, tercihlerinizi  hatırlamamıza, özelleştirilmiş içerik sunmamıza ve ziyaretinizden iyileştirilmiş öğrenme geliştirmemize engel olacak şekilde çerezleri devre dışı bırakmayı seçebilirsiniz. Bilgisayarınıza çerez almak istemiyorsanız web tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezleri kolayca engelleyebilir veya yeni bir çerez aldığınızda size bildirilmesini sağlayabilirsiniz.   Farklı tarayıcılarda çerezlerin nasıl yönetileceğini öğrenmek için lütfen aşağıdaki bağlantıları takip ediniz:  

Chrome

Firefox

İnternet Explorer

Safari

Opera

Puffin

01.

Güvenlik testini gerçekleştiriniz.

Güvenlik testi başarısız.

Bir Saat İçerisinde 5 Mesaj Gönderebilirsiniz!
Saatlik Mesaj Gönderilim Limitiniz Dolmuştur.

Mesajınız Başarıyla Gönderilmiştir.
Yetkililerimiz En Kısa Sürede Sizinle İletişime Geçeceklerdir.

Bir Hata Oluştu!

Kaydınız başarıyla gerçekleştirilmiştir. Teşekkür ederiz.